Algemene voorwaarden

 

Artikel 1

Elke factuur van Toon Verbist moet, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, betaald worden binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 3% per maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 50) als schadebeding.

 

Artikel 2

Elk bezwaar over geleverde werken of producten moet geformuleerd worden binnen de acht dagen na levering. Om geldig te zijn dient het bezwaar per aangetekende brief te worden geformuleerd en moet het feitelijk gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn worden de leveringen en diensten, alsook de factuur geacht te zijn aanvaard.

 

Artikel 3

De algemene voorwaarden van Toon Verbist worden geacht te zijn aanvaard bij elke opdracht die aan Toon Verbist wordt verstrekt.

 

Artikel 4

Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient 50 % betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, 30 % voor de levering respectievelijk afhaling en 20 % bij de plaatsing ervan. Indien er geen plaatsing geschiedt, dient 50 % betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon en 50 % voor de levering respectievelijk de afhaling van de producten.

 

Artikel 5

Afmetingen, materialen en kleuren worden slechts bij benadering opgegeven. Eventuele afwijkingen kunnen geen aanleiding geven tot geldig bezwaar, klacht of schadevergoeding. De producten worden vervaardigd uit natuurlijke materialen. Deze materialen, zoals hout, kunnen in volume, structuur, kleur onder invloed van de omstandigheden, evolueren. Ook dergelijke evoluties kunnen geen aanleiding geven tot geldig bezwaar, klacht of schadevergoeding.

 

Artikel 6

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de vrederechter van Herentals dan wel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Toon Verbist heeft evenwel de vrije forumkeuze.

 

Artikel 7

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval. In ieder geval dienen klachten aan ons gemeld te worden alvorens de voortverkoop van de goederen.

 

Artikel 8

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

 

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

 

Artikel 9

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

 

Artikel 10

Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

Artikel 11

Toon Verbist behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

 

Artikel 12

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijzen zijn exclusief transportkosten en worden berekend per kilometer behoudens anders overeengekomen.

 

Artikel 13

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Toon Verbist niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 14

Indien plaatsing dient te gebeuren door Toon Verbist dient de koper omniddellijk toegang te verschaffen tot de ruimte waar de werken dienen plaats te vinden. De koper dient de nodige werkbare ruimte te voorzien en een rustige werkomgeving te verzekeren. Elk tijdverlies is ten laste van de koper en wordt door Toon Verbist bijkomend in rekening gebracht aan een uurtarief van 70 euro excl. BTW.